تبلیغات
The Hope - Alice Jeferson
نــآم:آلیـــس جفـــِرســون

قدرت:تغییرشکل و هیبنوتیزم

خواهر:-

بــرآدر:آنتـــونــی

نژاد:نیمف جادو

B.F:مــآرتیــن

رنـگ مـورد علـآقـه:بنفـش،آبـی

غــذآی مـوردعلـآقـه:لـآزآنیـآ

سبـک فیلـم مـورد علـآقـه:جنـآیـی،تـرسنـآک

سبـک آهنـگ مـوردعلـآقـه:پــاپ،رپ

کـآرمـورد علـآقـه:کتـآب خـونـدن،فیلـم دیـدن.

کـآر مـورد تنفــر:غُـرغُـرهـآی آنتـونـی رو بشنـوه.

سن در فصل اول:17

رنـگ مـو:طلایی

رنـگ چشـم:توسی

دوسـت صمیمـی:

اخلـاق:آروم امـا بـه مـوقـع عصبـانـی میشـه.زود رنـج هـم هسـت.

بخشـی از زنـدگـی:

مـادر آلیـس و آنتـونـی،بعـد از  اینکـه بچـه هـاش رو بـدنیـا آورد،تـوسـط

افـراد ِ نـاشنـاسـی کشتـه میشـه.

آلیـس و آنتـونـی وقتـی بـزرگ شـدن،درگیـر مـاجـرای مـادرشـون میشَـن و میفهمـن ک

کسـانـی ک مـادرشـون رو کُشتـن،همـونـایـی هستـن ک قسـم خـوردنـد ک دنیـا رو

نـابـود کننـد.

پـدر آنهـا بـرای نـابـود کـردن اون مـوجـودات سمـت سـرزمیـن آنهـا میـره امـا هـرگـز

بـرنمیگـرده.


عکس:

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/556/1666915/alice.png